قالب وبلاگ ساده و کلاسیک
  • قالب وبلاگ دو ستونه اسمان – قالب شماره ۲۲۸
  • قالب وبلاگ سه ستونه فلت کلاسیک – قالب شماره ۱۹۳
  • قالب وبلاگ دو ستونه ابی کلاسیک – قالب شماره ۱۱۵
  • قالب سه ستونه کلاسیک تیره – قالب شماره ۶۵
  • قالب دو ستونه باران – قالب شماره ۶۴
  • قالب دو ستونه ساده کلاسیک – قالب شماره ۶۳
  • قالب دو ستونه کلاسیک سبز – قالب شماره ۶۲
  • قالب دو ستونه نگاه – قالب شماره ۱۷
  • قالب سه ستونه زمان – قالب شماره ۲۷
  • قالب دو ستونه کلاسیک – قالب شماره ۱۵