قالب وبلاگ عاشقانه
 • قالب سه ستونه عاشقانه – قالب شماره ۸۴
 • قالب سه ستونه فانتزی دختر عاشق – قالب شماره ۷۵
 • قالب دو ستونه عاشقانه پسر عاشق – قالب شماره ۷۰
 • قالب دو ستونه عاشقانه فانتزی – قالب شماره ۶۵
 • قالب دو ستونه پسر عاشق – قالب شماره ۵۷
 • قالب دو ستونه دختر تنها – قالب شماره ۵۶
 • قالب سه ستونه نگاه دخترانه – قالب شماره ۵۶
 • قالب دو ستونه دختر عاشق – قالب شماره ۴۱
 • قالب سه ستونه عشق کاغذی – قالب شماره ۴۳
 • قالب دو ستونه عشق – قالب شماره ۳۸
 • قالب دو ستونه دخترانه – قالب شماره ۳۷
 • قالب دو ستونه دختر تنها – قالب شماره ۱۸
 • قالب سه ستونه عاشقانه – قالب شماره ۲۴
 • قالب سه ستونه دختر عاشق – قالب شماره ۱۶
 • قالب دوستونه عشق – شماره ۳